Regulamin konkursu „Wygraj lot nad PGR-em”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Floterm z siedzibą w Gąbinie (ul. Kutnowska 10A, 09-530 Gąbin), zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook i Instagram.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagrama;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy

innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodą główną w konkursie jest przelot śmigłowcem, pozostałymi nagrodami dla wyróżniających się uczestników (o liczbie osób wyróżniających się decyduje Komisja), będą wejściówki na wydarzenie „48 Mazowiecka Wystawa Psów Rasowych w PGR Koszelew i gadżety reklamowe PGR Koszelew.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilach PGR Koszelew

 (https://www.facebook.com/PGR-Koszelew-100682295549711 /  https://www.instagram.com/stories/pgr_koszelew/3343942531388130616?igsh=am96NG5kNWUyYmZ4 )

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postów konkursowych na portalu

Facebook i Instagram, na profilach PGR Koszelew (https://www.facebook.com/PGR-Koszelew-100682295549711 https://www.instagram.com/stories/pgr_koszelew/3343942531388130616?igsh=am96NG5kNWUyYmZ4 )

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowaniem go i potwierdzeniem swojej pełnoletności.

2. Zadaniem Uczestnika jest:

3. Nagrodę główną otrzymają 2 osoby z Facebooka i 1 osobowa z Instagrama, które będą autorami najciekawszych wypowiedzi.

4. Komisja Konkursowa poinformuje zwycięzców o wygranej w wiadomości prywatnej za pomocą komunikatora internetowego w terminie – Messenger i Instagram.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród:

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

2. Nagrody do odbioru w dniu 18.05.2024 r. w godz. od 10.00 – 15.00 podczas „48 Mazowieckiej Wystawy psów w PGR Koszelew” pod adresem: Koszelew 6, 09-530 Gąbin.

3. Nie odebranie wygranej w wyznaczonym terminie powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminem portalu Facebook/Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook/ Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Facebook / Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook/ Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@pgrkoszelew.pl  i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2024 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na profilu pod postem z linkiem umieszczonym przez Organizatora